Medezeggenschapsraad.

De Wet Medezeggenschap op de Scholen schrijft voor dat scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. In de MR hebben zowel leerkrachten als ouders zitting. De Van Kinsbergenschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit twee leerkrachten en twee ouders. 

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies betreffende beleidszaken aan het bestuur uitbrengen. Bepaalde besluiten van het bestuur moeten voor instemming aan de MR worden voorgelegd. Dat wil zeggen dat het bestuur een beleidsbesluit pas mag uitvoeren nadat het de instemming van de MR heeft verkregen. U kunt hierbij denken aan zaken rondom fusies met een andere school, veiligheid/welzijn, ouderbijdrage, zorgplan, schoolgids, de keuzes van lesmethodes, formatieplan en klachtenregeling. Ook de begroting, exploitatie en budgettaire keuzes die de school maakt worden voorgelegd.
Daarnaast is het Bestuur verplicht om over sommige voorgenomen besluiten advies te vragen aan de MR, bijvoorbeeld bij het aanstellen van nieuwe personeelsleden.
Kort samengevat: de MR wil er voor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Ouders die gebruik willen maken van hun recht om gehoord te worden over bepaalde beleidszaken kunnen contact opnemen met de MR.

De personeelsleden in de MR zijn:
  • Antoinette Ipenburg, leerkracht groep 3/4
  • Loraine Hofstra, leerkracht groep 7/8
De ouders in de MR zijn:
  • Gerdien Kalse
  • Jeroen Vloedbeld
Adviseur (ouder):
  • Theo Verweij
Wilt u meer weten of wilt u een vergadering bezoeken, laat het ons even weten. Om de notulen/jaarverslag te lezen klikt u op onderstaande documenten.

Notulen:
Notulen MR 8 december 2015.docx
Notulen MR 12 januari 2016.docx